Καταστατικό

Ιδρυτική Διακήρυξη – Καταστατικό – κανονισμός Λειτουργίας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την Επωνυμία : «Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων»

 

Στην Αθήνα σήμερα την 1η Ιουνίου 2009 τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέλη συμφωνούν και συναποδέχονται την ίδρυση και λειτουργία Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο τα αρχικά της «Ε.Π.ΚΟ.ΔΙ.»), υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους οι οποίοι αποτελούν το Καταστατικό της:

Άρθρο 1

[ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΔΡΑ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ]

Συστήνεται Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ», η οποία στην Αγγλική Γλώσσα αποδίδεται ως εξής: «UNION FOR ΤΗΕ PROTECTION OF SOCIAL RIGHTS» με νομική προσωπικότητα, για αόριστο χρόνο, με έδρα την Αθήνα. Έδρα του Ομίλου ορίζεται το γραφείο του Δρ. Αποστόλου Παπακωνσταντίνου στην οδό Π. Ιωακείμ αριθμός 30-32. Η Έδρα μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. Η Εταιρία, η οποία αποτελεί συνέχεια της ένωσης προσώπων που είχε συσταθεί με την από 01.03.2007 Ιδρυτική Διακήρυξη – Καταστατικό – Κανονισμό Λειτουργίας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ», συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα, υπό τους κάτωθι όρους και συμφωνίες και με τα ειδικότερα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 2

[ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΚΟΠΟΣ]

Η Εταιρία διέπεται από τις αρχές και διαδικασίες που καθιερώνονται στο παρόν Καταστατικό και στον εμπεριεχόμενο σε αυτό Κανονισμό Λειτουργίας, η δράση δε και η λειτουργία της θεμελιώνονται στην κοινή βούληση και στη κοινωνική συνείδηση των μελών της.

Οι βασικές αρχές της Εταιρίας είναι:

 1. Ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.
 2. Ελεύθερη συμμετοχή προσώπων (νομικών ή φυσικών ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις,
 3. Έγκυρη πληροφόρηση, επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση των ζητημάτων που άπτονται των σκοπών της,
 4. Δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις της, αντικειμενικότητα και πολυφωνία στις απόψεις και προτάσεις της,
 5. Αγαστή συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς.

Σκοποί της Εταιρίας είναι:

 1. Η ελεύθερη έκφραση γνώμης από τα μέλη της, η ενθάρρυνση της πολυφωνίας και η ανάπτυξη δημοκρατικού και εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους απλούς πολίτες και στους κοινωνικούς, κρατικούς και συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και την επιστημονική κοινότητα. 2. Η συνεργασία με συναφείς εθνικές, αλλοδαπές, ιδίως ευρωπαϊκές, οργανώσεις, με τον ευρωπαίο πολίτη που έχει τους ίδιους προβληματισμούς. 3. Η προαγωγή της μελέτης και έρευνας του ισχύοντος συστήματος κοινωνικής ασφάλειας (κοινωνικής ασφάλισης, δημοσίων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας), των άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων και των θεσμών του κοινωνικού κράτους.
 2. Η παροχή έγκυρης πληροφόρησης και η εκπόνηση ολοκληρωμένων επιστημονικών μελετών σε όλο το φάσμα της Κοινωνικής Προστασίας, η υποστήριξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την προάσπιση και προαγωγή των κοινωνικών δικαιωμάτων, η διεξαγωγή συγκεκριμένων επιστημονικών ερευνών και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων φορέων, η παροχή επιστημονικών συμβουλών για τις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των εθνικών οργάνων, των κοινοτικών και διεθνών οργανισμών.
 3. Η συστηματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της για τη διαμόρφωση θέσεων επί θεμάτων που αφορούν τα κοινωνικά δικαιώματα και την κοινωνική πολιτική και ειδικότερα την Κοινωνική Ασφάλιση, την προστασία της υγείας και την κοινωνική πρόνοια, η διατύπωση προτάσεων προς τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, η εκπροσώπηση των μελών της Εταιρίας στους αρμοδίους διοικητικούς και μη φορείς, αρχές και οργανισμούς σε σχέση με τα κοινού ενδιαφέροντος θέματα.
 4. Η προαγωγή της συνεργασίας της Ελλάδας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς για τη βελτίωση διεθνώς του επιπέδου προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων.
 5. Η εταιρία επιδιώκει τη συναίνεση των μελών και συνεργατών της για την υποστήριξη των θέσεών της, για τη διαχείριση των υποθέσεών της και δεσμεύεται να λαμβάνει υπ’ όψιν τις απόψεις των μελών και συνεργατών της. 8. Η ανάληψη και η εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μελετών που επιχορηγούνται από το Δημόσιο ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή άλλα κράτη σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα.

Οι ανωτέρω σκοποί της Εταιρίας μπορούν να επιδιωχθούν ιδίως με τους εξής τρόπους:

 1. Διοργάνωση επιστημονικών ή επαγγελματικών συναντήσεων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.2. Ανάληψη προγραμμάτων και έργων με αντικείμενο ιδίως την προστασία και προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, προεχόντως δε των κοινωνικών δικαιωμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η εταιρία μπορεί να αναλαμβάνει ή να συμμετέχει, σε συνεργασία με άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, στα ανωτέρω προγράμματα που προκηρύσσονται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, περιλαμβανομένων των Διεθνών Οργανισμών. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, τεχνογνωσίας και επιστημονικής υποστήριξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 3. Συμμετοχή σε πλατφόρμες συνεργασίας με άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, εγγραφή στα οικεία μητρώα που τηρούνται από δημόσιου φορείς και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη κοινών δράσεων και συνεργασιών μεταξύ των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.4. Σύναψη συμβάσεων έργου με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο προγραμμάτων ή άλλων έργων και, γενικότερα, για την προαγωγή των σκοπών της.5. Λειτουργία ιστοσελίδας/ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα δε της ιστοσελίδας www.epkodi.gr, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία της Εταιρίας με τους πολίτες, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών της. 6. Πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.7. Πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, κοινωνικών οργανισμών και μη κυβερνητικών ενώσεων.8. Μελέτη ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τα κοινωνικά δικαιώματα και το κοινωνικό κράτος. 9. Συγκρότηση ομάδων εργασίας, ερευνητικών ομάδων και επιτροπών είτε κατά επιστημονικούς τομείς, είτε σε συγκεκριμένα θέματα και προγράμματα.10. Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε τομείς που σχετίζονται ιδίως με την κοινωνική πολιτική. 11.Τακτική ενημέρωση των μελών της για θέματα που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα στις εξελίξεις και στα εν γένει ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά τους δικαιώματα
 2. Εκπροσώπηση των μελών και συνεργατών της στις ελληνικές, αλλοδαπές ή διεθνείς αρχές και στους ελληνικούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς οργανισμούς.
 3. Ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και συνεργατών της και των ανάλογων ή συγγενών ελληνικών, αλλοδαπών ή διεθνών ενώσεων ή οργανισμών.
 4. Συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς, εταιρίες και ενώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων, την ανταλλαγή ιδεών, αλλά και μελετών και ερευνών σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς της Εταιρίας.
 5. Προβολή των θέσεων, απόψεων, προβληματισμών των μελών και συνεργατών της και επιδίωξη συμμετοχής της Εταιρίας σε προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με την κατάρτιση νομοθετικών ή κανονιστικών κειμένων, που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τα ζητήματα που άπτονται των σκοπών της.

Άρθρο 3

[ΕΤΑΙΡΟΙ]

Α) Εταίροι της εταιρείας είναι:

 • Αναγνώστου – Δεδούλη Άρτεμις του Στεφάνου, Δρ. Νομικής, Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κάτοικος Αθηνών.
 • Μαυρομούστακου Ήβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Πάντος Κωνσταντίνος του Αθανασίου, αναλογιστής , κάτοικος Αθηνών.
 • Παπακωνσταντίνου Απόστολος του Νέστορα, Δρ. Νομικής, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών.
 • Στασινοπούλου Όλγα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνικής πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κάτοικος Πειραιώς.
 • Στραντζάλου Ασπασία του Πολυχρόνη, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών.

Β) Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρίας, πρόσωπα που τυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική τους συμβολή στον τομέα της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, έχουν διακριθεί για την κοινωνική και επιστημονική τους δράση και προσφορά και με τις ειδικές επιστημονικές τους γνώσεις και την εμπειρία τους μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των θέσεων της Εταιρίας και της πολιτικής της. Γ) Αρωγά μέλη της Εταιρίας ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. πρόσωπα που θέλουν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας με υλικοτεχνική, χρηματική ή άλλου είδους προσφορά.

 1. Όλα τα μέλη και οι συνεργάτες έχουν δικαίωμα πληροφόρησης των εργασιών της Εταιρίας και συμμετοχής σ’ αυτές. Τα μέλη και οι συνεργάτες της εταιρίας κατά την εγγραφή τους λαμβάνουν γνώση του παρόντος καταστατικού και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του.
 2. Νέοι εταίροι εγγράφονται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.
 3. Συνεργάτες της Εταιρίας μπορούν να γίνουν μετά από αίτησή τους όλοι οι Έλληνες πολίτες, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και συμμερίζονται τις ιδέες και τους σκοπούς της, καθώς και αλλοδαποί εφόσον διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Συνεργάτες μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μετά αίτηση του οργάνου ή προσώπου που τις εκπροσωπεί προς το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο την αποδέχεται εφόσον κατά την κρίση του συντρέχουν οι ως άνω αναγκαίες προϋποθέσεις.
 4. Τα μέλη της Εταιρίας υπογράφουν το Καταστατικό αποδεχόμενα ανεπιφύλακτα τους όρους του.

Άρθρο 4

[ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ]

Εταίροι και συνεργάτες διαγράφονται στις εξής περιπτώσεις:

 1. Θανάτου.2. Δικαιοπρακτικής ανικανότητας.3. Υποβολής παραιτήσεως.4. Σπουδαίου λόγου συμπεριλαμβανόμενης και της αποδεδειγμένης δραστηριότητας που αντίκειται στους σκοπούς της Ένωσης, προσβάλλει ή δυσφημεί αυτήν. Η απόφαση για τη διαγραφή εταίρου λαμβάνεται από τους λοιπούς εταίρους με ομοφωνία.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) διαγράφει αυτεπάγγελτα τους εταίρους ή τους συνεργάτες στις περιπτώσεις του θανάτου, της δικαιοπρακτικής ανικανότητας, της υποβολής αιτήσεως διαγραφής, εφόσον ο λόγος διαγραφής προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ή είναι ευρύτερα γνωστός (π.χ. από δημοσίευση σε εφημερίδα ή επιστημονικά περιοδικά).
 3. Εφόσον οι εταίροι δεν καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους.

 

Άρθρο 5

[ΚΕΦΑΛΑΙΟ]

Η περιουσία της Εταιρίας αποτελείται από τις εισφορές των εταίρων που ανέρχονται στο βασικό κεφάλαιο των 1.800 ευρώ. Για το σχηματισμό του ανωτέρω κεφαλαίου κατέβαλαν σήμερα όλοι οι συμβαλλόμενοι εταίροι στο ταμείο της Εταιρία το ποσό των 300 ευρώ έκαστος.

Άρθρο 6

[ποροι]

Εκτός από την εισφορά των εταίρων για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, πόροι της εταιρίας μπορούν να είναι και:

 1. Δωρεές των μελών, των συνεργατών ή τρίτων, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Δ.Σ.
 2. Τα έσοδα από δραστηριότητες της Εταιρίας (εκδόσεις, υλοποίηση προγραμμάτων και μελετών, συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ.).
 3. Το δικαίωμα εγγραφής νέων εταίρων.
 4. Η ετήσια εισφορά των εταίρων το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά πλειοψηφία.
 5. Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.
 6. Δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 7. Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις Ελληνικών και Αλλοδαπών Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου (Βιομηχανιών, Ινστιτούτων και Εμπορικών Οργανισμών) ως και του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 8. Τυχόν χορηγίες προς την εταιρία από ιδιώτες.
 9. Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

Το σύνολο των εσόδων της Εταιρίας από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν θα διανέμεται σε καμία περίπτωση στους εταίρους ως κέρδος, ενόψει και του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της.

Άρθρο 7

[γενικη συνελευση]

Η Εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται από την γενική συνέλευση των εταίρων.

Η γενική συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες εταίρους.

Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για α) κάθε τροποποίηση του καταστατικού β) παράταση διάρκειας ή λύση της εταιρίας γ) εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου δ) εκλογή ελεγκτών ε) έγκριση του ισολογισμού και της έκθεσης διαχείρισης.

Η γενική συνέλευση συγκαλούμενη πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, μία φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των μελών της εταιρίας, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η πρόσκληση των εταίρων σε γενική συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη έχει κάθε εταίρος που έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις.

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται σε αυτή τουλάχιστοντο ήμισυ των εταίρων της εταιρίας.

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, η οποία είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα τα θέματά της ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας και β) τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εταίρων της Εταιρίας, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων εταίρων της.

 

Άρθρο 8

[διοικητικο συμβουλιο]

Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από: Tον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Συμβούλους.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση για πέντε έτη. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρία για θητεία πέντε ετών, ορίζεται με το παρόν και απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

 1. Δεδούλη Άρτεμις, Πρόεδρος
 2. Παπακωνσταντίνου Απόστολος Αντιπρόεδρος
 3. Στραντζάλου Ασπασία Γραμματέας
 4. Κωνσταντίνος Πάντος Ταμίας
 5. Μαυρομούστακου Ήβη Σύμβουλος
 6. Στασινοπούλου Όλγα Σύμβουλος

Το διοικητικό συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρεις Συμβούλους.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του η οποία λαμβάνεται ομόφωνα από όλα τα μέλη του να αναθέτει αρμοδιότητες σε έναν ή περισσότερους εταίρους.

α) Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου:

Προϊσταται των συνεδριάσεών του, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα εις χείρας της εταιρίας πρωτότυπα, από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, βιβλία πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ’ αυτόν με διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός τρίτου (Δικαστηρίων, Δημοσίων Ταμείων και Κρατικών Οργανισμών, Τραπεζών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων).

β) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή εξουσιοδοτείται από αυτόν, σε όλες τις αρμοδιότητές του, τον δε Αντιπρόεδρο ο οριζόμενος κάθε φορά από το διοικητικό συμβούλιο σύμβουλος.

γ) Ο γραμματέας τηρεί τα βιβλία πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων της εταιρίας, διατηρεί το αρχείο και διεξάγει την αλληλογραφία της εταιρίας.

δ) Ο ταμίας ενεργεί την οικονομική διαχείριση της εταιρίας. Εισηγείται τον ισολογισμό και προϋπολογισμό κάθε χρήσεως, φροντίζει για τη σωστή και νόμιμη τήρηση των βιβλίων της εταιρίας, υπογράφει συμβάσεις της εταιρίας με οποιονδήποτε τρίτο, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και τραπεζικές επιταγές πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, δεσμευομένης της εταιρίας δια της υπογραφής οιουδήποτε άλλου. Τον ταμία αναπληροί ο οριζόμενος εκάστοτε από το διοικητικό συμβούλιο σύμβουλος της εταιρίας εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.

ε) Οι σύμβουλοι διεξάγουν την επικοινωνία της εταιρίας με κάθε είδους φορείς, είναι υπεύθυνοι της οργάνωσης και λειτουργίας των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας που θα συστήσει το διοικητικό συμβούλιο για τη μελέτη και επεξεργασία των ερευνητέων θεμάτων της εταιρίας.

στ) Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιτρέπεται όπως τα απομένοντα μέλη του ΔΣ εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στην έγκριση της επόμενης γενικής συνέλευσης.

ζ) Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας όταν το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρίας συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο της εταιρίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

η) Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.

θ) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τα μισά μέλη του.

ι) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

κ) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που γράφονται για το σκοπό αυτό στο τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα κατά τη συνεδρίαση.

Άρθρο 9

[εταιρικη χρηση-ισολογισμοσ-μορφη εταιριας]

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχόμενη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας και καταρτίζεται ο προϋπολογισμός της επόμενης εταιρικής χρήσης. Ο προϋπολογισμός και ισολογισμός εγκρίνονται από τους εταίρους στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Η εταιρία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών δε γίνεται προς τα μέλη της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση της εταιρίας. Για τυχόν πέραν της εισφοράς των εταίρων, καθαρά κέρδη της εταιρίας για κανένα λόγο δεν διατίθενται μεταξύ των εταίρων αλλά τοποθετούνται για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρίας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη λύση της.

Άρθρο 9

[λυση και εκκαθαριση]

 1. Η εταιρία ιδρύεται για αόριστο χρόνο και λύεται μόνο με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των εταίρων η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
 2. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, αποχωρήσεως εταίρου ή καταγγελίας από εταίρο, η εταιρία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.
 3. Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών εκτελούν τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Οι εκκαθαριστές, αφού εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρίας επιμελούνται για τη διάθεση του τυχόν απομένοντος υπολοίπου για τους σκοπούς της εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10

[ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ]

Κάθε θέμα που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 ΑΚ. Ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, θα ρυθμίζεται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας κατά το πνεύμα και στο πλαίσιο των αρχών και σκοπών της, καθώς και από τον Κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του. Στον Κανονισμό λειτουργίας μπορεί να προβλέπεται ιδίως η συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από πρόσωπα, που ορίζονται με απόφαση των δύο τρίτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι εταίροι και υπέγραψαν το συμφωνητικό αυτό που αποτελεί και το καταστατικό της ιδρυόμενης με το παρόν εταιρίας.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Αναγνώστου – Δεδούλη Άρτεμις

Μαυρομούστακου Ήβη

Πάντος Κωνσταντίνος του Αθανασίου

Παπακωνσταντίνου Απόστολος του Νέστορα

Στασινοπούλου Όλγα

Στραντζάλου Ασπασία